Skočiť na hlavný obsah
Autoškola Garde

Prihláška do kurzu

Prihlasujem sa na
Žiadam o výcvik
Osobné údaje uchádzača
Adresa trvalého pobytu
Výber pobočky
Kontaktné údaje
Zákonný zástupca
Vyhlásenie uchádzača

som plne spôsobilý na právne úkony

som zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel

mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahľadená

nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte

som bol oboznámený s cenníkom autoškoly a s jeho všeobecnými podmienkami

Súhlasím, aby vyššie uvedené osobné údaje boli použité na vedenie dokumentácie o kurzoch podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Potvrdzujem , že som bol/a v zmysle §19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len o.ú.) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaný prevádzkovateľom o nasledovných informáciách

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Garde –D.T., s.r.o., Rybárska 410/30, 962 31 Sliač, IČO: 47953411

Účelom spracovania o.ú. je identifikácia účastníkov kurzu na získanie vodičského oprávnenia na právnom základe §13 odst. 1 písmeno c) spracovanie je nevyhnutné na základe osobitného predpisu zákona č.18/2018 Z.z. osobitným prepisom je zákon č.93/2005 Z.z. o autoškolách

Príjemcom o.ú. Okresný úrad a Štátny odborný dozor, Policajný zbor SR

Doba uchovávania o.ú. je 10 rokov

Dotknutá osoba má právo: požadovať prístup k svojim o.ú., na opravu o.ú., na vymazanie o.ú, obmedzenie spracovania o.ú., namietať spracúvanie o.ú., na prenosnosť o.ú., podať návrh na začatie konania

Poskytovanie o.ú. je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nie je možné uchádzača zaradiť do kurzu

O.ú, sa nebudú prenášať do tretej krajiny a automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva